Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Školní řád MŠ Roháče z Dubé


ŠKOLNÍ ŘÁD, pro pracoviště Roháče z Dubé, Česká Lípa (směrnice č.2/2015/ŠZ)

Účinnost: od 1. září 2015

OBSAH:
I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 
1.  Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy
    a vzdělávání a školní vzdělávací program
2.  Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
3.  Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
4.  Povinnosti zákonných zástupců
 
II. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
              v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání
3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jejich
    vzdělávání a dosažených výsledcích
4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních
    a mimoškolních akcích
5. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního
              vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu
6.  Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
7.   Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se
              zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy
              a s ostatními zákonnými zástupci
 
III. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mat. škole
1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy 
              ze strany zákonného zástupce dítěte
3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
4. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za
              školní stravování
 
IV. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 
1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 
V. Organizace školního stravování
      1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb
         školního stravování
          2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní
          3. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich
     nepřítomnosti v mateřské škole
 
VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
      1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
      2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
      3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
    nepřátelství nebo násilí
 
VII. Zacházení s majetkem mateřské školy
1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při
    jejich pobytu v mateřské škole
 
VIII. Závěrečná ustanovení                                                   
      1. Účinnost a platnost školního řádu
 2. Změny a dodatky školního řádu
 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem
 
Ředitelka Mateřské školy Arbesova, Česká Lípa v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Arbesova
 
Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
a školní vzdělávací program
 
1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
 · podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 · podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 · podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 · podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 · vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 · napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
  vzdělávání,
 · poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
  potřebami,
 · vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí (zákon č. 561/2004 Sb.; § 33)
 
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole (zákon č. 561/2004 Sb.; § 5).
 
1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).
 
2.  Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
 
2.1 Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
c)   na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské školy
     (zákon č. 561/2004 Sb.; § 21, odst.1)
 
2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.
 
2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 
3.  Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 
3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“
      mají právo
a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
c)      na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí (zákon č. 561/2004 Sb.; § 21, odst.2).
 
3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
 
4.      Povinnosti zákonných zástupců
 
4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní
a)      zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení,
b)      na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
c)      informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
d)      dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,
e)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky (zákon č. 561/2004 Sb.; § 22, odst.3).
 
4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 
4.3 Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
 
Čl. II. Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy
1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 
a)      Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 
b)      Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.
      (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů;  § 1 a § 4)
 
2.  Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
 
a)   Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy převlečou dítě v šatně a předají jej pedagogické pracovnici mateřské školy, a to ve třídě, do které dítě dochází nebo ve třídě ke scházení dětí určené. Přesné informace viz čl. IV. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. Za děti, které rodiče nepředají přímo učitelce, nenese odpovědnost ani učitelka ani mateřská škola.
 
b)      Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo v jeho třídě nebo ve třídě určené k rozcházení dětí, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Přesné informace viz čl. IV.
 
c)      V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 
 
d)      Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy. (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předšk. vzděl. ve znění pozdějších předpisů; § 5, odst. 1)
 
3. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání
a dosažených výsledcích
 
a)     Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce ve vestibulu mateřské škole (zákon č. 561/2004 Sb.; § 5, odst.3).
 
b)   Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 
c)      Ředitelka mateřské školy na začátku školního roku (v průběhu měsíce září) svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být dle potřeby svolána i mimořádná schůzka rodičů s  vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 
d)      Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 
e)      Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte (zákon č. 561/2004 Sb.; § 22, odst.3, písmene b).
 
4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních  akcích
 
a)      Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního zdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd nebo písemným dopisem předaným nebo zaslaným zákonným zástupcům dětí.
 
b)   V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 3.a, bude i finanční příspěvek rodičů,  vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.
 
5.      Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu
informování o jejich zdravotním stavu
 
a)      Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole a to buď oznámením pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo telefonicky, případně zasláním SMS, či oznámením na adresu mateřské školy.
 
b)      V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. Po ukončení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrdí dobu nepřítomnosti zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy předáním písemného potvrzení přebírajícímu pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb.; § 22, odst.3, písm. d).
 
►Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 
►Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte ( zákon č. 561/2004 Sb.; § 22, odst.3, písm. c).
 
6.      Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
 
6.1    Úhrada úplaty za vzdělávání
      Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při
  úhradě úplaty následující podmínky:
 
a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce,
b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech v hotovosti. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zařízení nebo den úhrady v hotovosti.
6.2. 6.2. Úhrada úplaty za školní stravování 
Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími
podmínkami:
 
a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce,
b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech v hotovosti. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zařízení nebo den úhrady v hotovosti
7.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí
a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
b)      řídí se školním řádem mateřské školy,
c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 
Čl. III. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 
1.  Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání.
     Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se
     nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 4.a až 4.c tohoto školního řádu (zákon č. 561/2004 Sb.; § 35, odst.1, písm. a).
 
2.   Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce. V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 6. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb.; § 35, odst.1, písm. b).
 
3.   Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole
(zákon č. 561/2004 Sb.; § 35, odst.1, písm. c).
 
4.      Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování
      V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 5.a a 5.b tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat (zákon č. 561/2004 Sb.; § 35, odst.1, písm. d).
 
Čl. IV. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
1.      Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
a)      Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:30 hodin (vyhl.č.14/2005 Sb., o předšk. vzděl. ve znění pozdějších před.; § 1,odst.2-6).
 
b)   V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 1.a tohoto školního řádu omezit nebo přerušit. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s ředitelkami jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí z mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy bude přerušen a mateřská škola bude uzavřena v době hlavních školních prázdnin a to střídavě v měsíci červenci nebo srpnu (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předšk. vzděl. ve znění pozdějších předpisů; § 3odst. 1).
 
c)   Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci a). Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání . Informaci o omezení nebo přerušení zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předšk. vzdělávání ve znění pozdějších předpisů; § 3, odst. 2)).
 
d)  Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků (vyhl. č. 14/2005 Sb., o předšk. vzděl. ve znění plat.  předpisů;  § 1a, odst. 2-3).
 
e)   Mateřská škola má 3 běžné třídy
·        1. třída „Koťata“;        2,5 - 4,5 leté děti
·        2. třída „Včeliky“;       2,5 – 4,5 leté děti
·        3. třída „Sluníčka“;     4,5 - 7 leté děti
f)      Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich uskutečněním.
 
2.   Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 
      Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu, který je dle potřeb dětí a z organizačních důvodů školy stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru, všechny nutné organizační změny se provádějí především s ohledem na potřeby dětí.
 
Příchod dětí
Zpravidla od 6.30 do 8.00. Po dohodě rodičů s pedagogickou pracovnicí mohou děti přicházet od mateřské školy později, tj. po 8. hodině. Při zahájení docházky dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, kterézpravidla probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými pedagogickými pracovníky ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
    Zpravidla od 8.00 do 12.00 probíhají didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) formou individuální, skupinové či kolektivní práce, která vychází z potřeb a zájmů dětí. V dopoledním bloku dále probíhá cvičení dětí a dopolední pobyt venku.
 
Pohybové aktivity     
* denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,
  dechová, relaxační) a pohybové hry
 * průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 * 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 * denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 
Pobyt venku
2 hodiny denně (dle počasí)
dopoledne zpravidla mezi 09.30 - 11.30 (dle režimu tříd)  
      odpoledne zpravidla mezi 15.00 – 16.30
 
Školní zahrada je využívána dle rozpisu, ostatní oddělení jdou na vycházku. Při pobytu venku probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích. V tomto případě  pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.
 
Odpočinek, spánek ( 12.00 až 14.00)
Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, pedagogické pracovnice jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry). Lehátka denně stelou provozní pracovnice, tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, rozloží dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrání.
 
Odpolední činnosti (14.30 až 16.30)
V odpoledních hodinách probíhají volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mhou probíhat na zahradě mateřské školy.
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
 
Čl. V. organizace školního stravování 
 
1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního
stravování
 
a)  Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 
b)  Školní jídelna připravuje jídla, které jsou roznášena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí (vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování; § 3).
 
c)   Školní jídelna připravuje jídla a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.
 
d)      Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů;  § 4, odst. 1).
   
2.      Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání
 
a)      v průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu, stravovací režim tříd je upraven věku a potřebám dětí. Pracovnice mateřské školy dbají ne dodržení časového rozmezí 3 hodiny mezi jídly
*   8.30 - 9.00     dopolední svačina
*  11.30 - 12.00    oběd
*  14.30 - 15.00  odpolední svačina
 
·        kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, pedagogická
     pracovnice s dětmi prostírá; starší děti připraví nádobí. Děti si určí množství
     potravin i druh nápoje, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
·        polévku nalévá pedagogická pracovnice nebo kuchařka z připravené nádoby,
     hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, děti mají právo si požádat o množství,
     při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí,
     určené děti utřou stolečky; všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti,
     malým dětem pomáhá dle potřeby pedagogická pracovnice
 
b) V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole
     k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky),
     které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou
     obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého dne
     v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
     Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Každé dítě pije vždy z čistého kelímku.
     Nápoj je uložen ve várnici s kohoutkem, učitelka vezme čistý pohárek z uzavřené
     nádoby, natočí do něj nápoj z várnice. Děti po vypití odloží použitý pohárek do
     košíku. Učitelka dbá na dodržování čistoty a hygieny a na správnou manipulaci
     s čistými a použitými pohárky.
 
3.  Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole
a)      Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 4.a a 4.b tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.
 
b)      Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.
 
Čl. VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
1.      Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 
a)      Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě (vyhl. č. 14/2005 Sb., o předšk. vzděl. ve znění pozdějších předpisů; § 5, odst. 1).
b)      K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd (vyhl. č. 14/2005 Sb., o předšk. vzděl. ve znění pozdějších předpisů; § 5, odst. 2-3).
 
c)      Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole (vyhl. č. 14/2005 Sb., o předšk. vzdělávání ve znění pozdějších předpisů; § 5, odst. 4).
 
d)      Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 
e)      Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.  
 
2.      Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
 
a)      Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 
b)      Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
* přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech, na začátku a na konci skupiny jsou děti označeny reflexními vestami

 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny a není-li v blízkosti vyznačený přechod pro chodce

 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

 • za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané reflexní vesty

* pobyt dětí v přírodě
 • využívají se pouze známá bezpečná místa

 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

 • při hrách a pohybových aktivitách pg. pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

 
*  rozdělávání ohně

 

 • pouze při školních akcích, které pořádá mateřská škola, např. zahradní slavnosti, pohádkové zahrady

 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně

 • za přítomnosti pracovníků školy, zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni

 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně

 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál

 • po ukončení akce pracovnice školy zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

*   sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

*   pracovní a výtvarné činnosti

 

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

3.      Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
 
a)      Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

b)      V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

c)      Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VII. zacházení s majetkem mateřské školy
1.      Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.
 
2.      Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
 
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 
Čl. VIII. zÁvěrečná ustanovení
1.      Účinnost a platnost školního řádu
     Tento školní řád mění Směrnici č.2/2014/ŠZ a nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2015. 
                           
2.      Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.
 
3.      Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem
a)      Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
b)      Nově přijímané zaměstnance seznámí s školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
c)  O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou předání jednoho výtisku zákonným zástupcům.
 
 
V České Lípě dne 31. srpna 2015                               
                                                                   Bc. Pavlína Černá, ředitelka MŠ Arbesova