Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace pro rodiče MŠ Arbesova


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a před nástupem do mateřské školy odevzdají řádně vyplněný a podepsaný evidenční list s vyjádřením dětského lékaře (zadní strana evidenčního listu).                   

Omlouvání dětí

Děti je třeba omluvit den předem, nejpozději však do 8,00 hodin v den, kdy je dítě nepřítomno. Pokud je dítě omluveno, nezapočítává se mu strava za tento den.  

Potřeby dítěte do mateřské školy

Bačkory, pyžamo, kapesníky, pláštěnka, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, vhodná obuv. Děti chodí ven denně, pokud není inverze, silný vítr, déšť nebo mrazy. Děti nemohou z hygienických důvodů používat stejné vrchní oblečení venku a ve třídě, dávejte jim, prosím, do mateřské školy funkční oblečení na pobyt venku dle ročního období.

Docházka dětí

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce. Ani nejstarší děti nesmí přicházet do MŠ samotné. Za děti, které rodiče nepředají přímo pedagogické pracovnici, mateřská škola nenese odpovědnost.

Děti musí do mateřské školy docházet čisté, doporučujeme časté mytí a prohlížení vlasů. V posledních letech se vyskytují vši a hnidy. Zvýšený výskyt zaznamenáme vždy po prázdninách (letní, vánoční, jarní…). Pokud zjistí učitelka výskyt parazitů, oznámí tuto skutečnost rodičům osobně při vyzvedávání dětí. Rodiče zajistí odstranění parazitů. Ostatní rodiče také neprodleně upozorní, těm doporučujeme preventivně použít šampon či jiný přípravek, který parazity ničí. V případě opakovaného výskytu použije učitelka Diffusil H a vyzve rodiče k okamžitému vyzvednutí dítěte z mateřské školy a odstranění parazitů. Při výskytu parazitů dezinfikujeme hřebeny, měníme ručníky a povlečení. Hnidy a vši se musí odstranit, nestačí aplikovat šampon či jiný prostředek. Pokud zjistíte doma výskyt vší a hnid, oznamte to učitelce. Děkujeme.

Výlety a provoz mateřské školy

Pokud jedou děti z mateřské školy na výlet, je zajištěn provoz mateřské školy i pro děti, které na výlet nejedou. Rodiče si nemusí zajišťovat náhradní mateřskou školu a nemusí zůstávat s dítětem doma. Výjimkou je výlet do Starých Splavů. Na tento výlet odjíždí s dětmi všechny pracovnice. V tomto případě je náhradní mateřská škola Roháče z Dubé.

Hračky v mateřské škole

Děti si mohou nosit do mateřské školy hračky! Mateřská škola má omezené prostory, a proto vás prosíme, aby si děti nosily malé a bezpečné hračky (nic špičatého, čím by se mohly zranit nebo drobného, co by mohly polknout). Mohou si je denně přinášet i odnášet, mohou si je tu nechat od pondělí do pátku, ale neskladujte nám je v mateřské škole. Za hračky přinesené z domova neručíme. Děkujeme.

Pes a mateřská škola

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, musí pes mít náhubek (košík). V objektu mateřské školy jej nepouštějte volně, přivažte ho uvnitř objektu u vrat tak, aby nerušil příchozí a sám nebyl rušen. 

Použití toalety

Z hygienických důvodů není možné, aby děti vykonávaly nutnou potřebu na zahradě mateřské školy. Mohou se vrátit na toaletu v 1. nebo 2. patře, ale pokud už jste na odchodu a nemáte čas se přezouvat, může vaše dítě použít dětské toalety v pavilonu. Vstupní kód do pavilonu je stejný jako do šatny v budově.

Uzavření mateřské školy

Provoz mateřské školy bude přerušen v době hlavních školních prázdnin ve školním roce 2018 - 2019 od 29. července do 25. srpna 2019.

Stravování v mateřské škole

Dítě, které je přítomné v mateřské škole, se stravuje vždy. Stravováním dítěte se rozumí podávání dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Logopedická péče

Do výchovné práce mateřské školy je začleněna individuální specializovaná péče - logopedická, která je zajišťovaná kvalifikovanou pracovnicí. 

Bezpečnost dětí v mateřské škole

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce až do doby předání zástupci dítěte.

Mimo území mateřské školy odpovídá jedna pedagogická pracovnice za bezpečnost nejvýše: 20 dětí v běžném oddělení; 12 dětí ve speciálním oddělení. 

Úplata za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

a)    úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce a činí 500,- Kč;

b)   příspěvek uhradí plátce při nástupu dítěte do mateřské školy bez ohledu na to, kolik dalších dní bude dítě mateřskou školu navštěvovat; úhrada za předškolní vzdělávání se neodečítá;

c)    ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

d)   zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech v hotovosti; dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zařízení nebo den úhrady v hotovosti.¨

e)    Poměrná část, tj. 25,-Kč za den, se platí pouze v době letních a vánočních prázdnin a v případě uzavření mateřské školy z technických důvodů.

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník mateřské školy nebo dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky.

Osvobozen od úplaty bude plátce, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, po předložení platného dokladu o přidělené sociální dávce nebo dávce pěstounské péče.             

Organizace scházení a rozcházení dětí

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30

Mateřská škola má 6 tříd:

1. patro        1. třída             „Motýlci“;          2. třída             „Mravenci“       

2. patro        3. třída             „Cvrčci“;           Sp. třída           „Čmeláci“ 

Pavilon        4. třída             „Pavoučci“;        5. třída             „Berušky“ 

Scházení dětí

Od 6.30 se schází děti v 1. patře u Motýlků a u Mravenců; ve 2. patře u Cvrčků; v pavilonu u Pavoučků.

Rozcházení dětí

V Motýlci a Mravenci v 1.patře se rozcházejí do 16.30 ze svých tříd; Cvrčci a Čmeláci ve 2.patře se děti rozcházejí do 15.00 ze svých tříd, od 15.00 do 16.00 od Cvrčků. V 16.00 přecházejí do 1. patra k Motýlkům, od Motýlků se rozcházejí do 16.30. Berušky a Pavoučci v pavilonu se rozcházejí do 14.45 ze svých tříd. Od 14.45 do 16.30 se rozcházejí od Pavoučků.

Odpolední pobyt venku

V případě odpoledního pobytu venku se děti rozcházejí z přední a zadní části zahrady do 16.30. V tomto případě jsou třídy uzamčeny. Všechny děti mohou použít toalety v pavilonu.

Děti se rozcházejí celý týden dle rozpisu, změny pouze po projednání s vedením školy.

Přední část zahrady: pavoučci a berušky

Zadní část zahrady: motýlci, mravenci, cvrčci, čmeláci

Organizace scházení a rozcházení dětí zpravidla probíhá dle výše uvedených informací, ale může být přizpůsobena ročnímu období, či organizačním změnám, v tomto případě vás o změnách informují pedagogické i provozní pracovnice mateřské školy, případně písemná informace na dveřích. 

Rozpis školní zahrady dopoledne

VPŘEDU        PONDĚLÍ AŽ PÁTEK               BERUŠKY

VZADU          PONDĚLÍ A ČTVRTEK             MRAVENCI, MOTÝLCI

VZADU          ÚTERÝ A LICHÝ PÁTEK          CVRČCI

VZADU          STŘEDA A SUDÝ PÁTEK        PAVOUČCI

VZADU          ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK        ČMELÁCI

Personální zabezpečení provozu tříd a školy

BUDOVA 1. PATRO

1.třída „Motýlci“          

o děti pečuje                        Pavla Jatchvliani, Adéla Suchá

o pořádek se stará              Veronika Kriegelová

o plná bříška pečuje           Miroslava Pražáková a Veronika Kriegelová

2.třída „Mravenci“    

o děti pečuje                        Ivana Preusslerová a Renáta Talaváňová

o pořádek se stará              Veronika Krieglerová

o plná bříška pečuje            Miroslava Pražáková a Veronika Kriegelová

BUDOVA 2. PATRO

3. třída „Cvrčci“

o děti pečuje                        Zuzana Jilemnická a Klára Fousková

o pořádek se stará             Veronika Kriegelová

o plná bříška pečuje            Monika Kučerová

Sp.třída „Čmeláci“

o děti pečuje                        Soňa Holubová a Klára Fousková

o pořádek se stará             Veronika Kriegelová

o plná bříška pečuje           Monika Kučerová

PAVILON

4. třída „Pavoučci“

o děti pečuje                        Magdaléna Skokanová a Denisa Langová

o pořádek se stará              Miluše Fousková

o plná bříška pečuje            Miroslava Pražáková

5. třída „Berušky“

o děti pečuje                         Marta Marčišinová a chůva Kateřina Strakuľová

o pořádek se stará               Miluše Fousková

o plná bříška pečuje            Miroslava Pražáková

 

Svačinky a obědy plánuje vedoucí stravování            Drahuše Dubšíková

Nad pořádkem v celé školce bdí školnice                   Romana Průšková

Školní pokladnu střeží                                                    Simona Bencová

Nad dětmi i dospělými a děním ve škole bdí ředitelka     Bc. et Bc. Pavlína Černá