Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace pro rodiče MŠ Roháče z Dubé

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že s dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a před nástupem do mateřské školy odevzdají řádně vyplněný a podepsaný evidenční list s vyjádřením dětského lékaře (zadní strana evidenčního listu).

Omlouvání dětí

Dítě je třeba omluvit den předem, nejpozději však do 8 hodin v den, kdy je dítě nepřítomno. Pokud je dítě omluveno, nezapočítává se mu strava za tento den.

Potřeby dítěte do mateřské školy

Bačkory, pyžamo, kapesníky, pláštěnka, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, vhodná obuv. Děti chodí ven denně, pokud není inverze, silný vítr, déšť nebo mrazy.

Děti nemohou z hygienických důvodů používat stejné svrchní oblečení venku a ve třídě, dávejte jim, prosím, do mateřské školy funkční oblečení na pobyt venku dle ročního období.

Docházka do mateřské školy

Děti musí do mateřské školy docházet čisté, doporučujeme časté mytí a prohlížení vlasů. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce. Ani nejstarší děti nesmí přicházet do MŠ samotné. Za děti, které rodiče nepředají přímo pedagogické pracovnici, mateřská škola nenese zodpovědnost.

Výlety a provoz mateřské školy

Pokud jedou děti z mateřské školy na výlet, je zajištěn provoz mateřské školy i pro děti, které na výlet nejedou. Rodiče si nemusí zajišťovat náhradní mateřskou školu a nemusí zůstávat s dítětem doma.

Hračky v mateřské škole

Děti si mohou nosit do mateřské školy hračky! Mateřská škola má omezené prostory, a proto vás prosíme, aby si děti nosily malé a bezpečné hračky (nic špičatého, čím by se mohly zranit nebo drobného, co by mohly polknout). Mohou si je denně přinášet i odnášet, mohou si je tu nechat od pondělí do pátku, ale neskladujte nám je v mateřské škole. Za hračky přinesené z domova neručíme. Děkujeme.

Pes v mateřské škole

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, musí pes mít náhubek. V objektu mateřské školy jej nepouštějte volně, přivažte ho tak, aby nerušil příchozí a sám nebyl rušen.

Uzavření mateřské školy

Provoz mateřské školy bude přerušen v době hlavních školních prázdnin ve školním roce 2018 – 2019 od 1.  čerevnce do 4. srpna 2019.

Stravování v mateřské škole

Dítě, které je přítomné v mateřské škole, se stravuje vždy. Stravováním dítěte se rozumí podávání dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Bezpečnost dětí v mateřské škole

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce až do doby předání zástupci dítěte. Mimo území mateřské školy odpovídá jedna pedagogická pracovnice za bezpečnost nejvýše 20 dětí v běžném oddělení.

Úplata za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě následující podmínky :

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctéhodne následujícího kalendářního měsíce a činí 500,-kč,

b) příspěvek uhradí plátce při nástupu dítěte do mateřské školy bez ohledu na to, kolik dalších dní bude dítě mateřskou školu navštěvovat, úhrada za předškolní vzdělávání se neodečítá,

c) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

d) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy; ve výjimečných případech v hotovosti. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zařízení nebo den úhrady v hotovosti.

Poměrná část, tj. 25,- Kč za den,se plstí pouze v době letních prázdnin a vánočních prázdnin a v případě uzavření mateřské školy z technických důvodů.

Osvobození od úplaty

Osvobození od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník mateřské školy nebo dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky.

Osvobozen od úplaty bude plátce, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a doloží platný doklad o přidělené sociální dávce nebo dávce pěstounské péče.

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30

Mateřská škola má 3 třídy :

1. třída         „Veverky“      provoz  7.00 - 15.30

2. třída        „Ježečci“       provoz  6.30 - 16.30

3. třída        „Sluníčka“      provoz  7.00 - 15.30

Scházení  dětí

Od 6.30 – 7.00 se všechny dětí scházejí ve  třídě u Ježečků.

Od 7.00 jsou všechny děti ve svých třídách.

Rozcházení dětí

Do 15.00 hodin  se děti rozcházejí ze všech tříd. V 15.00 přecházejí děti ze třídy Veverek do třídy Ježečků. V 16.00 přecházejí děti ze třídy ASluníček do třídy Ježečků. Odtud se rozcházejí do 16.30.

Personální zabezpečení provozu tříd a školy

1.třída „Veverky“

o děti pečuje                                      Karolina Kašpárková a Adéla Paulíková

o pořádek se stará                            Věra  Vaňková

o plná bříška pečuje                          Monika Kučerová

2.třída „Ježečci“

o děti pečuje                                       Eva Machová a Jana Skočíková

o pořádek se stará                             Michaela Zadražilová

o plná bříška pečuje                           Monika Kučerová 

3.třída „Sluníčka“

o děti pečuje                                       Radka Paulíková a Iveta Vrabcová

o pořádek se stará                             Věra Vaňková

o plná bříška pečuje                           Monika Kučerová 

 

Svačinky a obědy plánuje vedoucí stravování                                  Drahuše Dubšíková

Nad pořádkem v celé školce bdí školnice                                         Michaela Zadražilová

Školní pokladnu hlídá                                                                            Simona Bencová

Nad dětmi i dospělými a děním ve školce bdí vedoucí učitelka    Eva Machová