Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

 

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola Arbesova 411, Česká Lípa - kancelář školy

Datum podání žádosti: úterý 7. května 2019

Čas podání žádosti: dopoledne od 8.30 do 11.00; odpoledne od 13.30 do 16.00

 

Přílohou žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Vyplněnou žádost a přílohu předá zákonný zástupce v místě pro podávání žádostí v den zápisu.

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

Žádost o přijetí do mateřské školy lze vyplnit na místě, tj. v kanceláři mateřské školy, přílohu vyplní dětský lékař.

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 budou umístěny:

v MŠ ARBESOVA na prosklených dveřích ve vestibulu budovy;

v MŠ Dolní Libchava na vstupních dveřích, na vrátkách;

v MŠ Roháče z Dubé na vstupních dveřích.

 

Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole - školní rok 2019 - 2020

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Toto ustanovení se netýká dětí, které již do mateřské školy docházejí.

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2019  dosáhnou

pátého roku věku

6

čtvrtého roku věku

4

třetího roku věku

4

druhého roku věku

3

Děti s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod mateřské školy, které do 31. 8. 2019 dosáhnou

pátého roku věku

4

čtvrtého roku věku

2

třetího roku věku

2

druhého roku věku

1

Individuální situace

dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

(k žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení)

3

MŠ navštěvuje sourozenec

2

 

Po ukončení přijímání žádostí sečte bodové hodnocení a dle dosažených bodů sestaví přehled dětí přihlášených k předškolnímu vzdělávání.

V případě rovnosti bodů se bude postupovat dle věku, tzn., že bude přijato dítě dříve narozené.

Na webu školy a níže uvedených místech zveřejní přehled registračních čísel přijatých dětí;

  • MŠ Arbesova; na prosklených dveřích ve vestibulu budovy
  • MŠ Dolní Libchava; na vstupních dveřích
  • MŠ Roháče z Dubé; na vstupních dveřích

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně na adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vydal:

Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy Bc. Pavlína Černá

Účinnost:

od 7. května 2019

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání