Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

A. Podání žádosti:

  • do datové schránky školy (9jukp4h)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, 47001 Česká Lípa

Datum podání žádosti: 9. - 10. května 2023

 

B. Osobní podání žádosti:

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, Česká Lípa

Datum podání žádosti: 10. května 2023

Čas podání žádosti: 8.30 - 11.30 a 13.00 - 17.00

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti je nutné doložit potvrzení o očkování.

Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 budou umístěny:

v MŠ Arbesova na prosklených dveřích ve vestibulu budovy;

v MŠ Dolní Libchava na vstupních dveřích, na venkovní nástěnce;

v MŠ Roháče z Dubé na vstupních dveřích.

 

Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole - školní rok 2023 - 2024

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Toto ustanovení se netýká dětí, které již do mateřské školy docházejí.

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2023  dosáhnou

pátého roku věku

6

čtvrtého roku věku

4

třetího roku věku

4

druhého roku věku

3

Děti s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod mateřské školy, které do 31. 8. 2023 dosáhnou

pátého roku věku

4

čtvrtého roku věku

2

třetího roku věku

2

druhého roku věku

1

Individuální situace

dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

(k žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení)

3

MŠ navštěvuje sourozenec

2

 

Po ukončení přijímání žádostí sečte bodové hodnocení a dle dosažených bodů sestaví přehled dětí přihlášených k předškolnímu vzdělávání.

V případě rovnosti bodů se bude postupovat dle věku, tzn., že bude přijato dítě dříve narozené.

Na webu školy a níže uvedených místech zveřejní přehled registračních čísel přijatých dětí;

  • MŠ Arbesova; na prosklených dveřích ve vestibulu budovy
  • MŠ Dolní Libchava; na vstupních dveřích
  • MŠ Roháče z Dubé; na vstupních dveřích

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně na adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vydal:

Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy Bc. Pavlína Černá

Účinnost:

od 10. května 2023

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání