Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

A. Podání žádosti:

  • do datové schránky školy (9jukp4h)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, 47001 Česká Lípa

Datum podání žádosti: 3. - 14. května 2021

 

B. Osobní podání žádosti:

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, Česká Lípa

Datum podání žádosti: 10. května 2021

Čas podání žádosti: 9.00 - 11.00 a 13.30 - 17.30

Výdej formulářů žádostí pro rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek:

20. - 22. dubna 2021; 20. a 22. 4. od 9.00 do 11.00; 21. 4. od 9.00 -11.00 a 13.00 - 17.30

 

V případě osobního vyzvednutí žádosti a podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat bezpečnou vzdálenost, vstupovat do kanceláře mateřské školy jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Zákonný zástupce vstoupí do objektu mateřské školy vybavený rouškou a rukavicemi.

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti je nutné doložit potvrzení o očkování.

Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

I v současné situaci zákonný zástupce doloží potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.
 

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou umístěny:

v MŠ ARBESOVA na prosklených dveřích ve vestibulu budovy;

v MŠ Dolní Libchava na vstupních dveřích, na vrátkách;

v MŠ Roháče z Dubé na vstupních dveřích.

 

Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411

Od školního roku 2020 - 2021 byly do mateřské školy přijaty děti s registračním číslem

2/2020

3/2020

6/2020

7/2020

8/2020

9/2020

10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

16/2020

17/2020

18/2020

19/2020

20/2020

21/2020

22/2020

23/2020

24/2020

25/2020

26/2020

27/2020

28/2020

29/2020

30/2020

31/2020

32/2020

33/2020

35/2020

36/2020

37/2020

38/2020

39/2020

41/2020

42/2020

43/2020

44/2020

45/2020

46/2020

47/2020

48/2020

49/2020

51/2020

52/2020

54/2020

55/2020

56/2020

57/2020

59/2020

60/2020

61/2020

62/2020

63/2020

64/2020

65/2020

66/2020

67/2020