Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Arbesova
MŠ Arbesova

Pro rodiče

Vážení rodiče,

vlevo pod záložkami naleznete Školní řád a informace pro rodiče upravené na podmínky konkrétní mateřské školy. Na této stránce uvádíme informace společné pro všechna pracoviště příspěvkové organizace.

Pokud potřebujete informaci, kterou na našich stránkách nenajdete, neváhejte a kontaktujte nás  e-mailem nebo telefonicky před návštěvou školy. Rády se vám budeme věnovat v předem dohodnutém čase.

Obecné informace

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a před nástupem do mateřské školy odevzdají řádně vyplněný a podepsaný evidenční list.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Arbesova, Dolní Libchava a Roháče z Dubé podávají zákonní zástupci v kanceláři MŠ Arbesova.       

Omlouvání dětí

Děti je třeba omluvit v aplikaci TWIGSEE den předem, nejpozději však do 8,00 hodin v den, kdy je dítě nepřítomno. Pokud je dítě omluveno, nezapočítává se mu strava za tento den.

Potřeby dítěte do mateřské školy

Bačkory, pyžamo, kapesníky, pláštěnka, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, vhodná obuv. Děti chodí ven denně, pokud není inverze, silný vítr, déšť nebo mrazy. Děti nemohou z hygienických důvodů používat stejné vrchní oblečení venku a ve třídě, dávejte jim do mateřské školy vhodné obleční na pobyt venku dle ročního období (zkontrolujte funkčnost zipů, suchých zipů). Děkujeme.

Docházka dětí

Děti musí do mateřské školy docházet čisté, doporučujeme časté mytí a prohlížení vlasů. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce. Ani nejstarší děti nesmí přicházet do MŠ samotné. Za děti, které rodiče nepředají přímo pedagogické pracovnici, mateřská škola nenese odpovědnost.

Výlety a provoz mateřské školy

Pokud jedou děti z mateřské školy na výlet, je zajištěn provoz mateřské školy i pro děti, které na výlet nejedou. Rodiče si nemusí zajišťovat náhradní mateřskou školu a nemusí zůstávat s dítětem doma. Výjimkou je výlet do Starých Splavů. Na tento výlet odjíždí s dětmi všechny pracovnice. 

Hračky v mateřské škole

Děti si mohou nosit do mateřské školy hračky!  Mateřská škola má omezené prostory, a proto vás prosíme, aby si děti nosily malé a bezpečné hračky (nic špičatého, čím by se mohly zranit nebo drobného, co by mohly polknout). Mohou si je denně přinášet i odnášet, mohou si je tu nechat od pondělí do pátku, ale neskladujte nám je v mateřské škole. Za hračky přinesené z domova neručíme. Děkujeme.

Bezpečnost dětí v mateřské škole

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce až do doby předání dítěte zákonnému zástupci.

Úplata za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce a činí 500,- Kč;

b) příspěvek uhradí plátce při nástupu dítěte do mateřské školy bez ohledu na to, kolik dalších dní bude dítě mateřskou školu navštěvovat; úhrada za předškolní vzdělávání se neodečítá;

c) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

d) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech v hotovosti; dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zařízení nebo den úhrady v hotovosti.

e) poměrná část, tj. 25,-Kč za den, se platí v případě uzavření mateřské školy z technických důvodů.

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník mateřské školy nebo dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky.

Osvobozen od úplaty bude plátce, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, po předložení platného dokladu o přidělené sociální dávce nebo dávce pěstounské péče.  

Virtuální prohlídka

Zjednodušená verze stránek

Projekty

Logo

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie