Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

A. Podání žádosti:

  • do datové schránky školy (9jukp4h)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, 47001 Česká Lípa

Datum podání žádosti: 3. - 14. května 2021

 

B. Osobní podání žádosti:

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, Česká Lípa

Datum podání žádosti: 10. května 2021

Čas podání žádosti: 9.00 - 11.00 a 13.30 - 17.30

Výdej formulářů žádostí pro rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek:

20. - 22. dubna 2021; 20. a 22. 4. od 9.00 do 11.00; 21. 4. od 9.00 -11.00 a 13.00 - 17.30

 

V případě osobního vyzvednutí žádosti a podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat bezpečnou vzdálenost, vstupovat do kanceláře mateřské školy jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Zákonný zástupce vstoupí do objektu mateřské školy vybavený rouškou a rukavicemi.

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti je nutné doložit potvrzení o očkování.

Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

I v současné situaci zákonný zástupce doloží potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.
 

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou umístěny:

v MŠ ARBESOVA na prosklených dveřích ve vestibulu budovy;

v MŠ Dolní Libchava na vstupních dveřích, na vrátkách;

v MŠ Roháče z Dubé na vstupních dveřích.

 

Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411