Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

A. Podání žádosti:

  • do datové schránky školy (9jukp4h)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, 47001 Česká Lípa

Datum podání žádosti: 3. - 14. května 2021

 

B. Osobní podání žádosti:

Místo podání žádosti: Mateřská škola, Arbesova 411, Česká Lípa

Datum podání žádosti: 10. května 2021

Čas podání žádosti: 9.00 - 11.00 a 13.30 - 17.30

Výdej formulářů žádostí pro rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek:

20. - 22. dubna 2021; 20. a 22. 4. od 9.00 do 11.00; 21. 4. od 9.00 -11.00 a 13.00 - 17.30

 

V případě osobního vyzvednutí žádosti a podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat bezpečnou vzdálenost, vstupovat do kanceláře mateřské školy jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Zákonný zástupce vstoupí do objektu mateřské školy vybavený rouškou a rukavicemi.

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti je nutné doložit potvrzení o očkování.

Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

I v současné situaci zákonný zástupce doloží potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.
 

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou umístěny:

v MŠ ARBESOVA na prosklených dveřích ve vestibulu budovy;

v MŠ Dolní Libchava na vstupních dveřích, na vrátkách;

v MŠ Roháče z Dubé na vstupních dveřích.

 

Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411

Od školního roku 2021 - 2022 byly do mateřské školy přijaty děti s registračním číslem:

2/2021

3/2021

5/2021

6/2021

8/2021

9/2021

11/2021

12/2021

13/2021

14/2021

15/2021

16/2021

17/2021

18/2021

20/2021

21/2021

22/2021

24/2021

25/2021

26/2021

27/2021

29/2021

30/2021

31/2021

32/2021

33/2021

34/2021

36/2021

37/2021

38/2021

39/2021

40/2021

41/2021

42/2021

43/2021

44/2021

45/2021

46/2021

47/2021

48/2021

50/2021

51/2021

52/2021

54/2021

55/2021

56/2021

57/2021

58/2021

59/2021

60/2021

61/2021

62/2021

63/2021

65/2021

68/2021

69/2021

70/2021

71/2021

72/2021

73/2021

76/2021

77/2021

78/2021